SURAT KETERNGAN BERSIH DIRI ANTONIUS YURIANTO LAOLISURAT KETERNGAN BERSIH DIRI
Nomor : 908/2006/05/SKBD/2013.
            Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kab. Tap Tengah  menerangkan sebenarnya Bahwa :
                                                 Orang Tua Kandung
                                                 Ayah                          
                                                 Nama                           : ODALIGO LAOLI
                                                 Jenis kelamin               : Laki-laki.
                                                 Tempat. Tgl. Lahir       : Gunung Sitoli, 05 Januari 1972
                                                 BANGSA / AGAMA   : Indonesia/Katolik
                                                NIK                             : 1201050501720001
                                                 Pekerjaan                     : Petani.
                                                 Alamat                         : Dusun V Uruk Baru, Desa Manduamas Lama
                                                 Ibu                  
                                                 Nama                           : MASRIA ZEBUA
                                                 Jenis kelamin               : Perempuan.
                                                 Tempat. Tgl. Lahir       : Pakkat, 15 April 1978
                                                 BANGSA/ AGAMA    : Indonesia/Katolik.
                                                NIK                             : 1201055504780002
                                                 Pekerjaan                     : Petani.
                                                 Alamat                         : Dusun V Uruk Baru, Desa Manduamas Lama
                                 Nama tersebut diatas benar Orang Tua Kandung dari :
                                                 Nama                           : ANTONIUS YURIANTO LAOLI.
                                                 Jenis kelamin               : Laki-laki.
                                                 Tempat. Tgl. Lahir       : Uruk Baru, 01 Juni 1995
                                                 BANGSA / AGAMA   : Indonesia/Katolik.
                                                NIK                             : 1201050106950002.
                                                 Pekerjaan                     : Calon Tamtama
                                                 Alamat                         : Asrama Yon Zipur –I LK XI Medan Helvetia Timur.
Selanjutnya di terangkan bahwa nama-nama tersebut diatas sepanjang pengetahuan kami dan menurut   yang ada pada kami benar tidak terdaftar OT di Desa Manduamas Lama surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi Administrasi Pelamaran Secata TNI -AD.
               Demikian surat keterangan ini di berikan dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.
                                                                                    DIKELUARKAN DI    : Desa Manduamas Lama
                                                                                     Pada Tanggal               : 21 OKTOBER 2013
                                                                                     Kepala Desa Manduamas Lama
                                                                                                           

                                   
                                                                                     Patarsono Tinambunan, S. Pi
Keterangan :                                                                 Keterangan :
Setelah diteliti dan diperiksa bahwa nama-nama                      Setelah di telliti dan di periksa bahwa nama-nama
Tersebut diatas tidak terdaftar dalam daftar OT                       Tersebut diatas tidak terdaftar dalam OT
di Kantor Camat Manduamas.                                  di Kantor  Koramil 01 -Barus.
Reg       :                                                                      Reg                  :
Tangal                                                                          :           Tanggal            :                                                          
              An. CAMAT MANDUAMAS                                               Komandan Koramil . 01-Barus.
              SEKRETARIS


NAGORI SIREGAR                                                  SYAHRUDDIN
NIP. 19641231 19864 1 004                                      Kapten Inf NRP. 522616

Related Posts:

0 Response to "SURAT KETERNGAN BERSIH DIRI ANTONIUS YURIANTO LAOLI"

Post a Comment