SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI Jhonatan Darwin BarasaSURAT KETERANGAN BERSIH DIRI
Nomor : 910/2006/05/SKBD/2013.
            Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kab. Tap Tengah  menerangkan sebenarnya Bahwa :
                                                 Orang Tua Kandung
                                                 Ayah                          
                                                 Nama                           : RAJA ONPE BARASA (Alm)
                                                 Jenis kelamin               : Laki-laki.
                                                 Tempat. Tgl. Lahir       : Manduamas, 05 Pebruari 1961
                                                 BANGSA / AGAMA   : Indonesia/Kristen
                                                NIK                             : -
                                                 Pekerjaan                     : TNI AD.
                                                 Alamat                         : -
                                                 Ibu                  
                                                 Nama                           : HENRITA SIHOTANG
                                                 Jenis kelamin               : Perempuan.
                                                 Tempat. Tgl. Lahir       : Manduamas, 30 Nopember 1965
                                                 BANGSA/ AGAMA    : Indonesia/Kristen.
                                                NIK                             : 1201057011650002
                                                 Pekerjaan                     : PNS.
                                                 Alamat                         : Dusun I Paranginan, Desa Manduamas Lama
                                                 Nama – nama tersebut diatas adalah benar benar Orang Tua Kandung dari :
                                                 Nama                           : Jhonatan Darwin Barasa
                                                 Jenis kelamin               : Laki-laki.
                                                 Tempat. Tgl. Lahir       : Manduamas, 12-02-1992
                                                 BANGSA / AGAMA   : Indonesia/Kristen.
                                                NIK                             : 1201051202920002.
                                                 Pekerjaan                     : Calon Tamtama
                                                 Alamat                         : Dusun I Paranginan, Desa Manduamas Lama.
                                                Selanjutnya di terangkan bahwa nama-nama tersebut diatas sepanjang pengetahuan kami                                                 dan menurut   yang ada pada kami benar tidak terdaftar OT di Desa Manduamas Lama                                                 surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi Administrasi                                                 Pelamaran Secata TNI -AD.
               Demikian surat keterangan ini di berikan dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.
                                                                                    DIKELUARKAN DI    : Desa Manduamas Lama
                                                                                     Pada Tanggal               : 23 OKTOBER 2013
                                                                                     Kepala Desa Manduamas Lama
                                                                                                           
                                   
                                                                                     Patarsono Tinambunan, S. Pi
Keterangan :                                                                 Keterangan :
Setelah diteliti dan diperiksa bahwa nama-nama                      Setelah di telliti dan di periksa bahwa nama-nama
Tersebut diatas tidak terdaftar dalam daftar OT                       Tersebut diatas tidak terdaftar dalam OT
di Kantor Camat Manduamas.                                  di Kantor  Koramil 01 -Barus.
Reg       :                                                                      Reg                  :
Tangal                                                                          :           Tanggal            :                                                          
              An. CAMAT MANDUAMAS                                               Komandan Koramil . 01-Barus.
              SEKRETARIS


NAGORI SIREGAR                                                  SYAHRUDDIN
NIP. 19641231 19864 1 004                                       Kapten Inf NRP. 522616

Related Posts:

0 Response to "SURAT KETERANGAN BERSIH DIRI Jhonatan Darwin Barasa"

Post a Comment