SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK DAME ROHABERKELAKUAN BAIK
SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK
Nomor :  195 / 2006 / S-Ket.BB / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, menerangkan bahwa :
Nama Lengkap            : DAME ROHA MUNGKUR
Jenis Kelamin              : Perempuan   
Tempat tanggal lahir   : Paranginan, 08-01-1989.
Agama                         : Katolik
Status perkawinan       : Belum Kawin
Pendidikan                  : SMK
Pekerjaan                     : Wiraswasta
No. NIK                      : 1201054801890004
Alamat                        : Dusun I Paranginan, Desa Manduamas Lama
Adalah  benar penduduk Desa Manduamas Lama Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sepanjang pengetahuan kami sampai saat ini dia berkelakuan baik dan tidak tersangkut dalam tindakan  kejahatan/kriminal yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.
 Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.
                                                                                            Manduamas Lama,  06-06-2014
                                                                                            Kepala Desa Manduamas Lama,


                                                                                            Patarsono Tinambunan, S. Pi
SOURCE : http://desamanduamaslama.blogspot.com/

Related Posts:

0 Response to "SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK DAME ROHA"

Post a Comment